توضیحات کامل :

روش تحقیق (روش شناسی پژوهش) توانایی مدیران و کارایی سرمایه گذاری در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسئله تحقیق

تدوین فرضیه تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

قلمرو تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار تحقیق

متغیرهای مورد مطالعه تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیر کنترلی

مدل تحقیق

فهرست منابع و مأخذ

 

توجه: فایل تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است و دارای رفرنس دهی داخل متن می باشد و در پایان فهرست کلیه منابع داخلی و خارجی استفاده شده در آن نیز آورده شده است.